Welkom op onze website

De Adviesgroep Borm & Huijgens bestaat uit een groep mensen met een natuurbeschermingsachtergrond. We streven naar een integrale natuurinclusieve ontwikkeling van een klimaatbestendig land.

Onze visie is samengevat in de nota 'De urgentie van een plan voor een klimaatbestending Nederland' en het rapport 'Naar een tweede kustlijn' die u hier rechtsboven aan kunt klikken en inzien.

De inhoud van onze website bestaat grotendeels uit publicaties en relevante artikelen onderverdeeld in de rubrieken 'Landelijk waterbeheer' en 'Zuidwestelijke Delta', aan te klikken in de hier rechts geplaatste lijst.

We wensen dat het bijdraagt aan een bewustwording van de veranderingen die zich in de toekomst voltrekken als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

 

Het team van de Adviesgroep Borm & Huijgens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder kijken we in grote lijnen terug op de afgelopen jaren, waarin we de balans opmaken van onze activiteiten en vorderingen:

 

Als adviesgroep kwamen we in november 2008 met een inrichtingsvoorstel voor de Zuidwestelijke Delta, een maand later met een voorstel voor een inrichting rondom de Afsluitdijk en begin 2009 lag er een plan voor integraal landelijk waterbeheer.
Na een jaar intensief deelnemen aan overleg en conferenties en het publiceren in onder meer Perspectief, WaterForum Online en H2O krijgt het voorstel landelijke aandacht.

We zullen u de uitgebreide inspraak van de eerder genoemde items besparen en ons beperken op deze website tot de inspraak van de adviesgroep op het Nationaal Waterplan, de planvorming rond het Volkerak-Zoommeer, het ontwerp-uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2050+ en de ontwikkelingen binnen het Deltaprogramma.


In de komende jaren zal het waterbeleid uitgestippeld worden en worden belangrijke besluiten genomen voor de hoofdwatersystemen. Met waterveiligheid valt niet te marchanderen. Men zal de juiste keuzes moeten maken en we hopen hieraan een wezenlijke bijdrage te leveren.

Aldus de inleiding van augustus 2010.

 

De balans na 8 jaar

Intussen is het 2016. Het Nationaal Park de Biesbosch heeft nog altijd een onjuist streefdoel. De vijf jaar die we ons stelden om tot een uitgewerkt landelijk advies te komen zijn ruim overschreden. Doordat bestaande en komende problemen steeds duidelijker in beeld zijn gebracht, is onze bezorgdheid alleen maar toegenomen. Met zeer deskundige mensen op het gebied van waterbeheer hebben we zinvol overleg gehad, we hebben veel gepubliceerd, lezingen gegeven, bezwaarschriften ingediend en adviezen gestuurd naar onder meer het kabinet en de betrokken bewindslieden.

Illustratie: Jp Blom - Jpictures, Stichting Blauwe Lijn

Dit alles heeft niet kunnen voorkomen dat het Deltaprogramma op het gebied van kustverdediging, zoetwaterverdeling, noodwaterberging, verziltingbestrijding, milieu en natuurontwikkeling onverantwoorde keuzes heeft gemaakt.

Het overheidsapparaat zit blijkbaar niet te wachten op participatie. Stelselmatig en zonder inhoudelijke onderbouwing zijn al onze bijdragen van tafel geschoven.

De lang verwachte deltabeslissingen in 2014 vormden een grote teleurstelling. Onze laatste hoop is gericht op Plan Sluizen (Plan Spaargaren), dat voorziet in zeesluizen in de Nieuwe Waterweg. Voor deze cruciale structurele systeemmaatregel hebben we vanaf het eerste uur gepleit en deze is in onze ogen onmisbaar voor een klimaatbestendig Nederland.

Adviesgroep Borm & Huijgens - januari 2016

 


De balans na 10 jaar

De opdracht van de tweede Deltacommissie in 2008 was om te komen tot een visie over de wijze waarop we ons duurzaam gaan beschermen tegen en samenwerken met het water.

Het is inmiddels duidelijk dat we in Nederland met zandsuppleties, dijkverhogingen en een vlotte doorstroming het niet redden van zeespiegelstijging en klimaatverandering. Voor waterveiligheid zijn een krachtige kustlijn en voldoende noodberging cruciaal.
Na een droge en hete zomer, die volgens voorspellingen steeds vaker gaat voorkomen, zijn er zoetwatertekorten, lage rivierstanden met hinder voor de scheepvaart, beregeningsverboden, uitdrogende dijken en schade aan land- en tuinbouw. Het geloof in de gedroomde zoute natuur neemt af, maar de voornemens zijn nog ongewijzigd.
Waterschaarste wordt problematischer dan wateroverlast.
Is er eigenlijk wel een visie op het gebied van zoet water?
Het Deltaprogramma ontbeert zowel deze visie als een langetermijnvisie, met als gevolg dat de overheid nog altijd haar verantwoordelijkheden op het gebied van waterbeheer uitbesteedt, zonder zicht te hebben op het uiteindelijke einddoel. Dit leidt onherroepelijk tot een risicovol ad hoc beleid en tot overbodige investeringen.

We benadrukken dan ook in de nota ‘De urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland', die u kunt vinden onderaan de kolom Landelijk waterbeheer, dat het vijf voor twaalf is om ingrijpende en verstrekkende maatregelen te nemen.
Het zal een grote krachtsinspanning vergen en politici en bestuurders met visie en vastberadenheid om dat tijdig voor elkaar te krijgen.

Het komt er nu eerst op aan wie de minister gaat benoemen als opvolger van de deltacommissaris. Laat het een bekwaam en doortastend persoon van kaliber zijn.

Adviesgroep Borm & Huijgens - augustus 2018

 

 

De balans na 12 jaar

De heer Peter Glas, een man met veelzijdige ervaring op het gebied van waterbeheer, is benoemd als deltacommissaris. Na een presentatie en een goed gesprek nodigde hij ons uit om betrokken te blijven bij het komende overleg over een klimaatbestendig Nederland.

 

Het jaar 2019 was een jaar van bewustwording, erkenning en bezinning.

We hopen dat het jaar 2020 in het teken zal staan van samenhang en planning van een langetermijnvisie van het Deltaprogramma en de Nationale Omgevingsvisie.

Als deelnemer aan het Kennisprogramma Zeespiegelstijging leveren we hieraan onze bijdrage.

Adviesgroep Borm & Huijgens - januari 2020

 


De balans na 14 jaar

Met het heengaan van Rob van den Haak (2019) en Frank Spaargaren (2020) verloren we twee zeer kundige adviseurs van formaat. Dick Butijn heeft het stokje van Rob overgenomen en Plan Sluizen (eveneens de sleutel tot een duurzaam zoetwaterbeheer) wordt nog altijd op de lange baan geschoven.

Samen met Dick produceerden we het rapport 'Naar een tweede kustlijn' (2021).

Door deze samenwerking en de deelname aan het Kennisprogrammma Zeespiegelstijging komt de nadruk steeds meer te liggen op de langere termijn. Met diverse zeewaarts gerichte plannenmakers en kennisinstituten hebben we hier overleg over gepleegd. Onderzoek en planning binnen het Deltaprogramma gaan in onze ogen te langzaam. Hiermee lopen we het risico ingehaald te worden door de ramp die we willen voorkomen.

Illustratie: JpBlom - Jpictures Stichting Blauwe Lijn

Daarnaast blijkt het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta nog altijd veel instanties op het verkeerde been te zetten. Dit is merkbaar bij onder andere de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, het Zeeuws Deltaplan Zoet Water en tal van natuurontwikkelingsprojecten en experimenten met zout water en getijden.

Illustratie: JpBlom - Jpictures Stichting Blauwe Lijn

Onder 'Verzoeten van de Zeeuwse wateren' kunt u meer vernemen over onze inspanningen van de laatste jaren voor een klimaatbestendig Zeeland afgestemd op een zeewaartse langetermijnvisie.

Adviesgroep Borm & Huijgens - januari 2022