“Over het waterbeheer van de Zuidwestelijke delta”


Bergen-op-Zoom, oktober 2008

L.S.

Met het verschijnen van de nota “Samen werken met water”, het PlanMER Beheerplan Rijkswateren 2010-2015 en alle voorbereidingen rond het Nationaal Waterplan 2009 gonst het momenteel van het overleg over het deltabeheer.

Het kabinet wil voortvarend werken aan het gezond maken van de deltawateren.
Bij het zoeken naar integrale oplossingen valt heroverweging van lopende projecten en bestaand beheer niet te voorkomen.
Door voortschrijdend inzicht, planvorming en onderlinge afstemming worden nu eenmaal zaken achterhaald en bijgesteld.

Voor u ligt de uitgave van Perspectief nr. 3, oktober 2008 met als thema het waterbeheer van Biesbosch tot kust.
De schrijvers van de diverse artikelen in ons themanummer geven vanuit hun ervaring en deskundigheid op kritische en opbouwende wijze hun visie.

Ik spreek de hoop uit dat de argumenten en overwegingen in deze uitgave meegenomen worden in de brede discussie over het waterbeheer van de Zuidwestelijke Delta.


Met vriendelijke groet,

Louis van der Kallen


__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________