Men had bij aanleg van de Deltawerken gerekend op 20 cm zeespiegelstijging per eeuw. Door een snellere stijging zullen nog deze eeuw zowel de Oosterscheldekering, de Haringvlietsluizen als de Maeslantkering onbruikbaar worden. Van de waterveiligheid die de Deltawerken bieden zal weinig resteren. De noodzaak van afsluiting van Westerschelde en Nieuwe Waterweg is urgent en de nationale noodberging voor rivierwater is nu al veel te ontoereikend. Voor klimaatbestendigheid wordt de roep om een tweede kustlijn of een Dijk-in-Zee (Haakse Zeedijk) steeds luider.

In een interview in 2017 zegt ingenieur Frank Spaargaren:
“We staan weer voor dezelfde ingrijpende keuzes als zestig jaar geleden. Door het stijgen van de zeespiegel zijn we weer terug bij af.”
Er zijn diverse voorstellen gedaan om de kust te beschermen met eilanden.
Onder meer Balance Islands, Tulpeneiland, Vlaamse Baaien 2100 en Emergo-eilanden.
Allemaal projecten die de huidige kust meer in de luwte leggen. Ze houden de nadelen van zeespiegelstijging, zoals extra verzilting en stijging van de rivierpeilen, echter niet tegen.

Een radicale oplossing
Maak voor de kust opslagbekkens, behoud hierin het huidige zeepeil en laat onze rivieren er in uitstromen.


Schematische weergave van een Dijk-in-Zee (Haakse Zeedijk)
Samenwerken met de ondiepe en zandige bodem van de Noordzee en de zandaanvoerende
stromingen vormt de basis van deze nieuwe kustlijn.

De Haakse Zeedijk is een duurzame klimaatbestendige totaaloplossing.
Een kilometers brede dijk in zee, die een aantal bekkens omsluit, waarin het peil rond 0 NAP gehandhaafd blijft, biedt rivierwaterberging, beschermt de kust, gaat de verzilting tegen, garandeert de zoetwatervoorziening, handhaaft de bestaande waterinfrastructuur, schept veilige binnenkustvaart, geeft de havens een betere concurrentiepositie, biedt het vrachtverkeer nieuwe doorvoerroutes en geeft extra ruimte aan infrastructuur, natuur en recreatie.

Het rivierwater stroomt via openstaande afsluitbare keringen vrij naar de bekkens.
Deze eeuw handhaven spuisluizen het niveau van de bekkens.
De infrastructuur van Nederland hoeft niet te worden aangepast aan de zeespiegelstijging.
Schepen varen vrij naar de zeedijk om daar eenmalig te schutten.
De Maasvlakte en Europoort blijven voorlopig in open verbinding met zee.
Drijvende golfdempers bevorderen zandaanwas en voorkomen afslag van de nieuwe kustlijn.

Stap 1:
Urgent zijn de aanleg van een Westerscheldedam en zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg.
Met een Westerscheldedam wordt het Scheldebekken waterveilig en fungeert de Westerschelde als noodberging voor de Schelde. De schutsluizen van de meeste havens, dokken en kanalen kunnen daar al open gezet worden.
Zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg zorgen voor verhoogde waterveiligheid in de Randstad, voorkomen grootschalig zoetwaterverlies en maken een herijking van de landelijke zoetwaterverdeling mogelijk. Rivierwater mag weer naar het Zuidwesten stromen.

Stap 2:
Een Zuidbekken (van Walcheren tot Hoek van Holland) is in staat om gedurende een stormopzetduur van 40 uur een extreem hoge afvoer van 20.000 m3/s op te vangen, waarna weer lozing op zee kan plaatsvinden.
De huidige Oosterscheldekering en Haringvlietsluizen kunnen hierbij behouden blijven.
De reeds bestaande dammen en keringen geven met het Zuidbekken een dubbele waterveiligheid en beschermen de zoetwatervoorraden.
Het gebied ten oosten van de zeedijk is vrijwel geheel vrij van schutten.

Stap 3:
Na 2 meter zeespiegelstijging wordt spuien in de volgende eeuw praktisch onmogelijk.
Vóór die tijd is het noodzakelijk uit te breiden met een Vlaams bekken en een Noordbekken en de nationale noodberging tevens te voorzien van voldoende grote pompgemalen.
Gezamenlijk hebben de vier bekkens een bergingcapaciteit voor een gehele periode van extreem hoge afvoer.
De nieuwe sluizen bij IJmuiden blijven in stand.
Een Noordbekken is eveneens nodig voor toekomstige afwatering van het IJsselmeer via een kanaal bij Den Helder.
Nu is het rivierwater nog te spuien, maar in de komende eeuwen zullen de gezamenlijke bekkens over een pompcapaciteit van enkele duizenden m3/s moeten beschikken. Dat uiteindelijke vermogen zal hoger zijn dan de gemiddelde hoge rivierafvoeren. Hoe groter het bergingsvermogen, des te beter kunnen calamiteiten worden opgevangen.

Vergelijken en afwegen
Op dinsdag 24 april 2018 is door de Tweede Kamer een motie aangenomen om de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter op de brede welvaart in Nederland in kaart brengen. Daarmee lijkt er meer lange termijn planning in het Deltaprogramma te komen.

De huidige plannen om windturbineparken in zee te bouwen kunnen beter op de tweede kustlijn geplaatst worden met 25 m kortere palen en een lichtere fundatie. Eilanden hiervoor zouden nu al op de plaats van de toekomstige zeedijk (tot 25 km buiten de kust) opgespoten kunnen worden.
Een vliegveld in zee is al vele malen geopperd en hiermee te combineren. Zolang er nog geen sprake is van een Midbekken, zijn zowel de eilanden als de ‘aanbouw’ in zee van zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg en Maasvlakte/Europoort al met drijvende golfdempers te beschermen.

De Haakse Zeedijk kost naar schatting zo’n 0,6 miljard euro per jaar, terwijl een overstroming een schade van 1000 miljard euro kan geven.
Een degelijke MKBA (maatschappelijke kosten- en batenanalyse) geeft meer duidelijkheid over duurzaamheid en rendabiliteit van deze in onze ogen meer dan noodzakelijke ingreep.