Tussenbalans 2023

Tussenbalans van het Deltaprogramma

geeft nog weinig houvast

De op 9 november 2023 gepresenteerde Tussenbalans van het Deltaprogramma voldoet precies aan wat de naam zegt.
Er worden nog geen definitieve keuzes gemaakt, er liggen nog talloze vragen en de balans bevat veel doorverwijzingen naar het vervolg. Bij nader inzien geeft de balans veel informatie, maar toch nog te weinig houvast om vaart te maken.

De Tussenbalans gaat uit van het zo lang mogelijk voortzetten van de huidige aanpak. Maar is dit wel zo verstandig als op den duur opschalen onhaalbaar en onbetaalbaar wordt en er alsnog een overstap volgt naar een andere strategie? Begin volgend jaar moet duidelijk worden wat de vier grootse toekomstvisies kosten. Hoeveel investering in kostenverhogende en later overbodige maatregelen is het waard om voorlopig nog geen keuze voor een oplossingsrichting te maken?
Wat is maatschappelijk acceptabel, wat is fysiek haalbaar en is het niet economisch beter om eerder over te gaan naar een lange termijn oplossing?

Met het maken van plannen moet immers steeds meer rekening gehouden worden met de verre toekomst. Dat betekent onder meer bij investeringen rekening houden met de zeespiegelstijging en dat vereist feitelijk nu al een keuze van oplossingsrichting.

Zo worden met een eerdere realisatie van zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg vele problemen opgelost en kosten bespaard.

Geef sturing
Het scenario Meebewegen werkt totaal anders uit als het scenario Zeewaarts. Meebewegen haalt de zee naar binnen terwijl Zeewaarts die buiten de deur houdt.
Voor alle vormen van aangepast bouwen (robuust, korte levensduur, aanpasbaar, demonteerbaar) geldt eveneens: eerst keuze oplossingsrichting maken.
Kortom we hebben sturing nodig om het Nederland van de toekomst vorm te geven.
Sectoren als woningbouw, industrie, energie, recreatie, natuur, landbouw, visserij en zoetwatervoorziening hebben dringend behoefte aan ruimte en toekomstperspectief, zodat ook West-Nederland de komende eeuwen een veilige plek blijft om te investeren.
Neem nu de woningbouw: Er moeten 900.000 woningen gebouwd worden. Waar kunnen die wel en waar niet gebouwd worden? Een risicoanalyse kan uitwijzen dat bouwen in een lage polder soms veiliger is dan elders op een hoge locatie. Het gaat er juist om hoe bouwend Nederland rekening moet houden met water en bodem.

Landelijk samenhangende problemen kunnen niet zonder meer doorgeschoven worden naar lagere overheden. Wat er in het hoofdwatersysteem gaat gebeuren heeft immers gevolgen voor de regio’s. Er is behoefte aan te weten hoe we het gaan doen, waar wat wel kan en waar niet, wat te doen en wat te laten.

Beschermen
Als laagste land van Europa zijn we grotendeels afhankelijk van beschermende maatregelen. Met tienduizenden kilometers aan dijken en watergangen en talloze sluizen en gemalen houden we al eeuwenlang droge voeten. Bij handhaving van de keuze voor bescherming van Nederland ligt het voor de hand de kust verder te sluiten.

Voor blijvend behoud van onze infrastructuur en leefbaarheid zullen we op de langere termijn ook zeewaarts moeten beschermen. Om oplossingen voor later open te houden is het zaak om vooruitziend in te schatten wat de handelingsperspectieven voor de verre toekomst zijn en alvast ruimte te reserveren, zowel op land als op zee.

Urgent zijn rivieren en drinkwater
De gevolgen van klimaatverandering komen vrijwel dagelijks in de actualiteit. Veranderde weersomstandigheden en grillig riviergedrag zorgen in Nederland al voor problemen.
Zoetwatertekort wordt de eerste grote klimaatplaag en deze gaat gepaard met verzilting van een strook van zo’n 10 à 20 km vanaf de kust. De problemen doen zich vooral voor op plaatsen waar geen natuurlijke wateraanvoer is.
Binnen enkele jaren komt de drinkwatervoorziening in zwaar weer en kan aan de vraag naar zoet water niet meer worden voldaan. Gelijktijdig moeten we de rem zetten op grondwateronttrekkingen. De landsbrede zoetwaterstrategie dient dan ook gericht te zijn op het langer vasthouden van voldoende zoet oppervlaktewater en neerslag en leiden tot een flexibel inzetbaar zoetwaternetwerk.

Zeespiegelstijging
Wanneer de zeespiegelstijging doorzet stijgen de rivieren mee en dringt de ivloed van de zee het land nog verder binnen tot in de haarvaten. Steeds opnieuw aanpassen van infrastructuur wordt dan wel heel erg lastig.
Wanneer de rivieren veel water aanvoeren gaat het ooit een keer mis.
Grootschalig verlies van bewoonbaar gebied kunnen we ons niet veroorloven.

Gezamenlijke ambities
Bij de inrichting van de leefomgeving, een circulaire en natuurinclusieve samenleving die bovendien ook nog klimaatbestendig moet worden, zullen de diverse functies moeten samengaan. Water en bodem zijn daarbij samenhangend en sturend.

Het is goed dat de Tussenbalans er nu is en dat met aanvullingen in het voorjaar uit de studies van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging het plaatje steeds helderder wordt. Om een echt goed beeld te krijgen, is nodig dat er voortvarend wordt gewerkt aan de voorbereiding van een gedragen beslissing op hoofdlijnen van een richting die we uitgaan. Dit om de juiste stappen te kunnen nemen op het moment dat het nodig is voor realisatie van onze gezamenlijke ambities.

Een centrale regie vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lijkt noodzakelijk om greep te krijgen op de complexe materie. Er liggen veel urgente zaken op de plank die niet langer uitstel verdragen.

 

Wil Borm - november 2023