Naar een tweede kustlijn

Als inleiding op alle onderstaande informatie kunt u de herhalende presentatie

Hoe behouden we Nederland?

bekijken in zo'n 7 minuten tijd.

De presentatie is eenvoudig te sluiten met de toets Esc.Geheel in lijn met de afgebeelde rapporten verscheen februari 2021 het rapport ‘Ruimte voor de toekomst’ van ingenieursadviesbureau Sweco, dat aangeeft dat bij grote investeringen geen of te weinig rekening gehouden wordt met de toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Hierdoor ontstaat het risico dat deze investeringen in de toekomst alsnog op de schop moeten én dat er straks te weinig ruimte is voor maatregelen tegen zeespiegelstijging.

Stand Tweede Kustlijn tijdens dagsymposium 'Nederland is nog lang niet af', R'dam 1 juni 2023

Het bureau berekende de waarde en ruimtevraag van de vijf grootste plannings- en investeringsopgaven van Nederland: infrastructuur, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en natuur & landbouw. Deze kosten samen ruim 900 miljard euro tot 2050. En er is meer dan 100.000 hectare ruimte voor nodig. Om deze investeringen op de lange termijn te beschermen, is het belangrijk om ze zo te plannen en uit te voeren dat ze geen negatieve effecten ondervinden van een eventuele zeespiegelstijging. Sweco constateerde dat vrijwel alleen in de watersector voor deze investeringen tot op zekere hoogte rekening wordt gehouden met de toekomstige gevolgen van zeespiegelstijging.

Het rapport ‘Ruimte voor de toekomst’ kunt u hier vinden.

Vervolgens vormt het rapport 'Naar een tweede kustlijn' een naslagwerk voor beleidsmakers, onderzoekers en voorbereiders in het kader van een te ontwikkelen visie en een gefaseerde planning voor de lange termijn op het gebied van hoogwaterbescherming en ruimtelijke ordening van Nederland.

Het behandelt de oorzaken en de mate van te verwachten zeespiegelstijging, weersextremen en bodemdaling en geeft in grote lijnen aan welke oplossingen denkbaar zijn voor de wateropgaven waarvoor Noordwest-Europa en in het bijzonder Nederland in de komende eeuwen komen te staan. Het rapport maakt op hoofdlijnen een voorlopige afweging tussen die oplossingen, waarbij waterveiligheid en zoetwater¬voorziening de hoofddoelen zijn.

Een tweede kustlijn met achterliggende bufferbekkens komt in dit rapport naar voren als een mogelijk haalbare, integrale en faseerbare oplossing voor de middellange en lange termijn. Het rapport geeft om deze reden een onderbouwing en een conceptuele uitwerking voor een tweede kustlijn

Om meer zekerheid over de haalbaarheid van een tweede kustlijn en overige kansrijke oplossingen te verkrijgen wordt aanbevolen nader onderzoek uit te voeren.

Het rapport ‘Naar een tweede kustlijn’ kunt u hier vinden.

De presentatie van Dick Butijn aan de Hogeschool Rotterdam op 2 maart 2021

'Hoe beschermen we Nederland en Noordwest Europa tegen zeespiegelstijging'

kunt u hier inzien.

 

Uiteraard zullen we het niet redden met alleen beschermende maatregelen, maar dienen we om de aarde leefbaar te houden waar mogelijk een einde te maken aan de uitstoot van broeikasgassen. Helaas wordt steeds duidelijker dat we de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs niet tijdig zullen halen.

Wetenschapsjournalist Mark Lynas schrijft hierover in zijn geheel herziene uitgave van ZES GRADEN.

Zie hier het artikel over het boek van Lynas in NRC 2020 'De grimmige toekomst van het milieu'

Ter inzage hier de brief van de Initiatiefgroep Tweede Kustlijn voor onderzoek en pilots bestemd voor de vergadering Commissie I&W van 7 juni 2022.

Tenslotte hier het artikel in Waterforum van 9 juni 2022.