Volkerak-Zoommeer toch verzilten ?

Hebben we het ooit zo zout gegeten !

 


In het artikel “Geen blauwalg, toch verzilten” (BN/De Stem 14 april 2012) verklaart Joost Schrijnen, programmadirecteur Zuidwestelijke Delta, dat de overlast van blauwalg in het Volkerak-Zoommeer met 60 procent is afgenomen, dankzij de quaggamossel. Hij vermeldt hierbij niet eens de aanzienlijke afname van het chlorofylgehalte als gevolg van de beperkte aanvoer van nitraat en fosfaat, het algehele herstel van een ecologisch evenwicht, de toename van waterplanten en de waterhelderheid of de toekomstige mogelijkheden voor doorspoeling met zoet water. Duidelijk is dat de noodzaak tot verzilten van het Volkerak-Zoommeer geheel is verdwenen. Men kan eindelijk weer kiezen voor de zoete voorkeursvariant. Het op één na grootste zoetwaterbekken van Nederland mag behouden blijven.

Het is dan ook ongeloofwaardig dat de heer Schrijnen het verzilten alsnog wil doordrukken. Dit onder meer voor een beperkte terugkeer van schelpdierkweek op deze locatie. Bestuurders van Brabantse gemeenten als Bergen op Zoom en Steenbergen zien verzilten ook nog wel zitten. Zij verwachten namelijk dat de Zilvervloot binnenkomt door het toerisme. Volgens hen zal het watertoerisme naar de voormalige vestingstadjes een hoge vlucht nemen, doordat recreanten massaal vanuit de Grevelingen komen aangevaren.

Twee stappen naar een bedenkelijk zout Volkerak-Zoommeer in beeld. Bron: BN/De Stem

In hoeverre komen bij verzilting landbouw en scheepvaart dan in de problemen? Is er bij de drukst bevaren corridor van West-Europa, de Schelde-Rijnverbinding, wel ruimte voor toename van de waterrecreatie? Is er bij de waterrecreanten wel geïnformeerd naar hoe die het liefst de delta doorkruisen? Die wilden toch kunnen rondtoeren via de Scharrezee, een doorsteek door Goeree?
Waarop is de aanname gebaseerd dat de watersport in het Volkerak-Zoommeer door verzilten een enorme impuls gaat krijgen? Men heeft zich bij dergelijke projecten wel vaker rijk gerekend.
Intussen wordt er nog gezwegen over alle bijkomende en blijvende kosten die aan verzilting kleven. Alleen al de verziltingskosten worden geschat op vele honderden miljoenen euro’s. In plaats van een gezonde doorstroming van en via de deltawateren met het water van de grote rivieren en menging van zout en zoet onder invloed van het getij, haalt de Stuurgroep ZWD de zee binnen. Ze kiest voor een gedempt zeegatdynamiek met een getijdecentrale in de Brouwersdam. Dit in de hoop dat het zoute tij tot de Brabantse “kust” reikt.
De kansen op een gezond estuarium worden teniet gedaan door een zinloze "herstelpoging" van een gebrekkig en ongewenst zeegat. Een getijdenslag van maximaal 30 centimeter wordt gegarandeerd genivelleerd door optredende verschillen in waterstandschommelingen, waardoor een echt getijdenmilieu niet meer zal ontstaan.
Staatssecretaris Atsma heeft echter geen geld voor de verzilting en enkele jaren terug vroeg ook de deltacommissaris bij een regiobezoek al wie dat gaat betalen.
Enfin, 29 mei 2012 gaan de partijen bij Atsma wederom praten over het Volkerak-Zoommeer.

Laten we hopen dat dan, voor eens en voor altijd, het verzilten wordt afgewend.

Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer - mei 2012