Natura 2000

 

Onderwerp: Landelijke zoetwaterverdeling en estuariene dynamiek


Etten-Leur, 2 september 2009

L.S.,

Graag vragen wij uw aandacht voor enige discrepantie in de relatie tussen het landelijk rivierwaterbeheer en diverse Natura 2000-gebieden.

De herijking van de zoetwaterverdeling in Nederland dient in 2015 afgerond te zijn.
Dit is een uitwerking voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
De implementatie van de EU-Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Natura 2000-beleid vereisen echter ook maatregelen om het estuariene karakter van de deltawateren te herstellen.

Wordt de Oosterschelde de estuariene levensader? - Foto: C. Huijgens

De komende waterverdeling bepaalt de inrichtingmogelijkheden. Daarom is het niet mogelijk om, voordat de herijking van de zoetwaterverdeling is afgerond, voor betrokken Natura 2000-gebieden specifieke natuurdoelen te kunnen formuleren.
De morfologische voorspellingen, die de basis vormen voor de effectvoorspelling voor de natuur, zijn met relatief grote onzekerheden omgeven.

Zowel de natuur als de inrichting van Nederland evolueren.
De planvorming rond de betrokken Natura 2000-gebieden dient in te kunnen spelen op grootschalige wijzigingen in waterbeheer en de daarop volgende natuurlijke ontwikkelingen.
Deze bepalen uiteindelijk waar en in welke vorm de estuariene dynamiek ontstaat. Het is vooral aan de natuur zelf, om daar verdere invulling aan te geven.
De mens wordt hierbij toeschouwer.

We spreken de hoop uit dat u bij deze Natura 2000-gebieden de vereiste flexibiliteit weet in te bouwen en dat u de nadruk kunt leggen op duurzaamheid, kwaliteit en voortgaande processen.

Wij wensen u alle succes toe met uw werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

W.J. Borm en C.H. Huijgens
Adviesgroep Borm & Huijgens

Toevoeging eind 2020:

De verzoeting van het Grevelingenmeer is binnen de Provinciale Staten van Zeeland besproken en bepleit, maar vooralsnog houden de Gedeputeerde Staten vast aan het beleid van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta.

We hebben hierover onze teleurstelling uitgesproken.

Gezien de ontwikkelingen binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Deltaprogramma, verwachten we dat er binnen enkele jaren een landelijke visie voor de lange termijn zal komen. Daarbij zullen onder meer de instandshoudingsdoelen van Natura 2000 en de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer losgelaten moeten worden.

Laten we hopen dat in de tussenrijd niet al teveel averechtse en overbodige projecten worden gerealiseerd.