Pomp het Grevelingmeer gezond

Met de Deltawerken verdween grotendeels de dreigende zeegatdynamiek, maar het afdammen stopte ook de zoetwatertoevoer. Zo kwamen diverse eilanden pas echt in het zout te liggen (eerst was er nog veel brak water). Met een stormvloedkering werd de Oosterschelde een doodlopende zeearm en de Grevelingen werd van een gepland zoet meer een zout meer.

Met de voltooiing van de Brouwersdam in 1971 ontstond het grootste zoutwatermeer van Europa. Het Grevelingenmeer bleek in de beginjaren een eldorado voor duikers, die in het heldere water het rijke zeeleven konden bewonderen. De afsluiting betekende echter ook het verlies van stroming en verversing. Hierdoor is nu nog slechts in de bovenste waterlaag leven aanwezig. Vanaf 8 meter diepte is het water zuurstofloos en stapelt dood materiaal zich op. Dikke schimmelpakketten bedekken de bodem en zwavelproducerende bacteriën veroorzaken er een geur van rotte eieren. De milieuproblemen nemen toe en lijken onoplosbaar. Het proces zet zich voort. Ook op ondiepere plaatsen komt alsmaar meer sterfte voor.

“Het Grevelingenmeer vertoont door gelaagdheid in de zomer zuurstofloosheid in de diepere delen. Ondanks de aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam in 1978, waarmee het contact met de Noordzee gedeeltelijk hersteld is, blijft dit proces optreden. Het Grevelingenmeer blijft een kwetsbaar systeem, met te weinig dynamiek en heeft daarom problemen door te weinig zuurstof in de diepere delen.”

Aldus M. Schrijvers (SBB) en H. Haas (RWS) in `Herstel estuariene natuur en dynamiek in de zuidwestelijke delta´, Vakblad Natuur Bos Landschap, mei 2009.

Men denkt de milieuproblemen op te lossen met een grote afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam om dynamiek terug te krijgen. Vooralsnog bedraagt de maximaal haalbare opening slechts een fractie van de oorspronkelijke monding van het zeegat. Het is dan ook niet mogelijk dat door deze maatregel de Grevelingen zich ecologisch herstelt. Voor het areaal van de Grevelingen dient naar een andere oplossing gezocht te worden.

De focus op één oplossingsrichting maakte dat andere opties buiten beeld bleven.

Lees hier het artikel over een haalbare en betaalbare oplossing: mechanische verticale circulatie:

Pomp het Grevelingenmeer gezond


Adviesgroep Borm & Huijgens – integraal waterbeheer – september 2022