Overtuig dat het Deltaprogramma

25 september 2013 WATERFORUM DISCUSSIEFORUM

Deltacommissaris Wim Kuijken gaf onlangs in een interview met WaterForum aan dat hij serieus naar de voorstellen van Adviesgroep Borm & Huijgens heeft gekeken om de landelijke waterveiligheid te verbeteren. Toch blijkt dit volgens de adviesgroep niet uit zijn reacties. Wij vragen dan ook aan de deltacommissaris: “Overtuig dat het Deltaprogramma juist is of vaar een andere koers.”


“Ik geloof niet in één radicale oplossing” zegt deltacommissaris Wim Kuijken.

Radicaal waren de Afsluitdijk en de Deltawerken. Beide zijn onmisbaar voor de bescherming tegen de zee. Ook binnen een integrale en genuanceerde visie ontkomen we niet aan radicale maatregelen. De landelijke waterveiligheid en zoetwatervoorziening vereisen dit.
Kuijken vermeldt verder dat hij serieus naar onze voorstellen heeft gekeken. Toch blijkt dat niet uit zijn reacties. Bij herhaling hebben we gevraagd naar onderzoek en feiten waarop hij zijn keuzes baseert, maar hij bleef tot nu toe elk inhoudelijk antwoord schuldig. We zijn dan ook zeer benieuwd waar hij die wijsheid vandaan haalt dat de voorstellen van Borm & Huijgens onuitvoerbaar zijn. Heeft hij dan toch onderzoek laten doen?


De 'Dr. ir. JOH. van VEEN' passeert - Foto: C. Huijgens

Preventieve maatregelen
Het artikel “Deltaprogramma 2014, risicovol en miljardenverslindend” (WaterForum 14 augustus 2013) gaat over de scheefgroei binnen het Deltaprogramma. Hierover zegt Kuijken slechts: “Dat mogen ze zeggen.” Vervolgens gaat hij over tot de orde van de dag en veegt hij zijn straatje schoon door de adviezen van gerenommeerde deskundigen terzijde te schuiven. Maar met zo weinig zelfreflectie, een al te optimisme kijk, achterstallig onderhoud en het adaptief pleisters plakken komen we er niet echt.
Maatregelen waar geen ontkomen aan is kunnen het beste tijdig genomen worden, ruim voordat het kritieke punt bereikt is. Bovendien is preventie altijd goedkoper, dan reageren op onverwachte excessen. Dat laatste zagen we afgelopen jaar in Duitsland en ook elders in de wereld.

Uitgangspunten Deltacommissie
De noodzakelijke beslissing om de Nieuwe Waterweg af te sluiten mag niet afhangen van Rotterdam of van een regionale stuurgroep. Hetzelfde geldt voor de noodberging in de Zuidwestelijke Delta en ook verdroging en verzilting zijn niet te onderschatten problemen.
Het gaat om de landelijke zoetwatervoorziening en de landelijke waterveiligheid. De beslissingen hierover dienen dan ook op nationaal niveau afgewogen en besloten te worden.
Zeesluizen voor de Nieuwe Waterweg lossen niet alleen de meervoudige wateropgaven van de Randstad op, maar vrijwel alle wateropgaven van het land. De Maeslantkering heeft een faalkans van 1 op 100, weerstaat geen achterwaartse druk en is bovendien te laag.
Hoe kan de deltacommissaris nu beweren dat we bij de Maeslantkering pas over pakweg 75 jaar wel zullen zien hoe het loopt? En al die tijd blijft juist deze poort open alsof zeespiegelstijging en klimaatverandering niet bestaan! Dit gaat ten koste van de waterveiligheid, de verzilting is niet meer te stuiten en bovendien brengt deze ‘maatregel’ ons rivierenland binnen de kortste keren een zoetwatertekort.
We raden de deltacommissaris aan zich niet te verschuilen achter reeds gemaakte afspraken, plannen en voornemens, maar om zich op de eerste plaats af te vragen of het Deltaprogramma aansluit bij de uitgangspunten van de Deltacommissie en welke wezenlijke wijzigingen in waterbeheer hiervoor nodig zijn.

Op schema met wat?
Borm & Huijgens staan voor de volle honderd procent achter het artikel dat aangeeft dat het Deltaprogramma 2014 risicovol en geldverslindend is, vanwege een fundamenteel foute benadering van de problemen. De juiste weg, die van een duidelijk nationaal raamwerk naar afgeleide regionale planvorming, is nog altijd niet bewandeld.
We missen verder goede kosten-batenanalyses, gericht onderzoek, een integrale aanpak, een lange termijn visie en het samenwerken met water.
“We zijn op schema” volgens Kuijken, maar dit is het gevolg van de doorgedrukte en bedenkelijke werkwijze van consensus en trechteren, waardoor kostbare tijd verloren is gegaan!
Hoe langer men zo doorgaat, des te lastiger wordt het om uiteindelijk toch een juiste koers te kiezen.
Voor ons is het dan ook niet duidelijk waarom de deltacommissaris zo gerust schijnt te zijn over de behandeling van de jaarlijkse rapportage van het Deltaprogramma in de Tweede Kamer.

Gelijk hebben en ongelijk krijgen
In het artikel “Kritiek op Deltaprogramma ontbeert oog voor maatschappelijke krachten” (WaterForum 2 september 2013) verbaast Govert Gelrof zich er over dat mensen die gelijk hebben dit zo weten te presenteren dat ze voorspelbaar ongelijk krijgen.
We zijn inderdaad zo naïef dat we geloven dat als we op hoog niveau ons gelijk rationeel onderbouwen, we nog iets kunnen bereiken. Binnenkort gaan we dan ook in overleg met drs. R. Feringa, directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, om te praten over onze zorgen over de aanpak en uitkomsten van het Deltaprogramma.

Graag even een pas op de plaats
We hopen dat de Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer de mening is toegedaan dat een pas op de plaats nu even geen kwaad kan . Dit om te voorkomen dat men blindelings en al te voortvarend doorstoomt naar de structurele deltabeslissingen in 2015.
Er valt niets om als de vierde rapportage van het Deltaprogramma niet de goedkeuring van Den Haag krijgt.
Laten ze eerst maar eens komen met duidelijke onderzoeken en feiten.
Dan pas kunnen er verantwoorde beslissingen genomen worden op basis van rationele onderbouwing.

Wil Borm
Clemens de Witte

Adviesgroep Borm & Huijgens – integraal waterbeheer

WaterForum 25 september 2013


Aanvulling:

Het overleg over het Deltaprogramma met drs. R. Feringa, directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, vond plaats op 4 november 2013.

De heer Feringa trok samenvattend de conclusie dat onze ideeën niet passen in het huidige Deltaprogramma en dat het Deltaprogramma draagvlak heeft en onze visie niet. We mogen terugkomen als we een breed draagvlak hebben.

Gefundeerde argumenten zijn blijkbaar kansloos.