Inspraak Grevelingen en VZM

Inspraak van de Adviesgroep Borm & Huijgens op de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer

Etten-Leur, 20 november 2014,

Geachte heer/mevrouw,

In een eerdere fase hebben wij gewezen op de talloze bezwaren en onzekerheden rond de planvorming. Zie hiervoor onze reactie d.d. 25 juli 2013 op “Afbakening van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Notitie reikwijdte en detailniveau / juni 2013”.

De koppeling van een zout ecologisch probleemgebied met een gezond zoet milieu, dat eindelijk in balans is, vinden wij onlogisch. Dit geeft massale sterfte van flora en fauna. Een doorlaat in de Brouwersdam veroorzaakt een beperkt getijde zonder een stabiel getijdenmilieu. Zowel de koppeling als de doorlaat vormen een voedingsbodem voor blauwalgen, in dit geval zoutresistente blauwalgen. Het ontwikkelperspectief wordt een ecologische en financiële ramp. Desondanks gaat de planvorming onverminderd voort.

We blijven niet eindeloos herhalen waar het mis gaat, maar verwijzen via hyperlinks naar eerder verschenen artikelen en bedenkingen die u behoort te zien als onderdeel van deze inspraak.

Indien u zich alsnog nader wilt verdiepen in onder meer de landelijke samenhang, de historische context, de estuariene processen of de gebrekkige wijze waarop het Deltaprogramma anticipeert op de waterproblemen, dan vindt u hierover meerdere artikel op onze site.

We geven hierbij onze bedenkingen bij de antwoorden van de ontwerp-rijksstructuurvisie op de drie gestelde vraagstukken.

Vraagstuk 1: Wel of geen beperkt getij in de Grevelingen

De ontwerp-rijksstructuurvisie geeft als antwoord:

De Grevelingen krijgt beperkt getij terug via een doorlaat in de Brouwersdam die de Grevelingen verbindt met de Noordzee.
Ruimte voor private partijen voor de opwekking van duurzame getijdenenergie.

Onze bedenkingen:

Indertijd werd, in de hype rondom de Oosterscheldekering, de Grevelingen van een gepland zoet meer een zout meer. Na enkele decennia blijken de milieuproblemen groot. We mogen concluderen dat de keuze voor een zout en stilstaand meer foutief is geweest en dienen vervolgens te zoeken naar doorstroommogelijkheden in combinatie met estuariene dynamiek.
Zeegatdynamiek is daarentegen onze erfvijand die met kustlijnverkorting werd bestreden door de Zuiderzeewerken en de Deltawerken. Door gebrek aan visie en daadkracht wordt dit niet voortgezet met afsluiting van de Nieuwe Waterweg en blijft de Zuidwestelijke Delta verstoken van zoetwateraanvoer. U maakt vervolgens een averechtse keuze door via een doorlaat in de Brouwersdam zout en getij binnen te halen. Dit is onverantwoord in een land dat voor meer dan de helft beneden de zeespiegel ligt.
Men zou beter een stap voorwaarts zetten, in plaats van de oplossing in de verkeerde richting te zoeken.
De aanleg van een getijdencentrale is hiermee niet meer van toepassing. Bovendien is al eerder onderzocht of een dergelijke centrale rendabel zou zijn en het antwoord bleek negatief. Zonder overheidssubsidies zal geen enkele private partij de schouders onder een getijdencentrale zetten.


Vraagstuk 2: Wel of geen zout Volkerak-Zoommeer

De ontwerp-rijksstructuurvisie geeft als antwoord:

Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout en krijgt beperkt getij terug via een doorlaat in de Philipsdam.
Hieraan vooraf gaan maatregelen voor een alternatieve zoetwatervoorziening voor landbouwgebieden en ook maatregelen om zoutindringing te beperken.

Onze bedenkingen:

Bij ons is geen enkele onderbouwde reden bekend om het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Zonder verzilting zijn maatregelen voor een alternatieve zoetwatervoorziening niet nodig. We reiken u vele redenen aan om NIET tot verzilting over te gaan.

Vraagstuk 3: Wel of geen waterberging in Grevelingen

De ontwerp-rijksstructuurvisie geeft als antwoord:

Waterberging op de Grevelingen is niet nodig voor de waterveiligheid in de Rijn-Maasdelta (geen kosteneffectieve oplossing).

Onze bedenkingen:

Een nationale waterberging in de Zuidwestelijke Delta is van cruciaal belang voor een klimaatbestendig Nederland. Hiervoor dienen alle beschikbare wateren ingezet te worden, mits ze aan de veiligheidseisen voldoen.
De beperkte capaciteit van het Volkerak-Zoommeer staat niet in verhouding tot de risico’s die bij berging worden genomen en de schade die wordt aangericht. Een nationale noodberging tussen de dammen van de Deltawerken (de zeewerende dammen en de compartimenteringdammen) is de meest voor de hand liggende oplossing. Dit betekent dat Haringvliet, Grevelingen, Oosterschelde en Westerschelde op termijn met elkaar verbonden dienen te worden als één estuarium met een maximaal waterbergend vermogen.

Conclusie:
Samenvattend mogen we concluderen dat de ontwerp-rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer op de meest cruciale punten de plank mis slaat.

Daarmee vervalt de onderbouwing van een planvorming die slechts problemen veroorzaakt en de gemeenschap onnodig op kosten jaagt.

Hoogachtend,

Adviesgroep Borm & Huijgens – integraal waterbeheer


Bijlagen (hyperlinks) zijn de volgende artikelen op www.adviesgroepbormenhuijgens.nl

Zinloos verzilten
Een inrichting voor de Grevelingen
Verzilting Volkerak-Zoommeer niet meer nodig
Naderend onheil voor Volkerak-Zoommeer
Waterberging in de Zuidwestelijke Delta, een noodgreep of een effectieve aanpak?
De Zuidwestelijke Delta als één estuarium

Planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer kent alleen verliezers