Onderwerp: Advies tot afsluiting van het experiment de Kier

Geachte heer van Heijningen,

Als adviesgroep voor integraal waterbeheer zijn we doordrongen van het belang van estuariene dynamiek. Een herstel van estuariene dynamiek in de gezamenlijke delta van Rijn, Maas en Schelde zou een enorme impuls geven aan de West-Europese natuur. Om zowel de rivieropwaartse invloed van de zee terug te dringen en gelijktijdig estuariene dynamiek mogelijk te maken, zijn langere afvoerroutes naar zee vereist. Hiervoor zijn twee mogelijkheden: Het rivierwater laten meanderen in de bestaande deltawateren en de routes verlengen middels een lagune of omdijkt stroomtraject in zee.

Het experiment de Kier is bedoeld als een stap in de richting van estuariene dynamiek. Vanaf het begin hebben we onze bedenkingen geuit over de ecologische baten van dit plan. Dit kunt u lezen in de bijlage `Is het experiment de Kier achterhaald?´.

Tijdens een workshop op de Kennisconferentie Leren met Water van 14 januari 2010 werd ons duidelijk hoe moeizaam de processen rond de Kier verlopen en hoe groot de weerstand is tegen de uitvoering. Een tussentijdse evaluatie m.b.t. participatie tussen overheid, gebruikers landbouwgronden en burgers is zeker gewenst. Het gaat er immers niet om of het experiment legaal is, maar of het legitiem is. Ook al is de Kier door politieke besluitvorming vastgelegd, indien er geen gronden aanwezig zijn deze uit te voeren, is het gewenst dit ook niet te laten gebeuren.

In bijgaand artikel, ‘De herijking van de landelijke zoetwaterverdeling’ uit het blad H2O van 24 december 2009, lichten we toe welke veranderingen in de waterhuishouding mogelijk op komst zijn. Wij zien hierin geen rol voor de Kier.

U voert als provincie Zuid-Holland de eindverantwoordelijke regie bij de Kier.
Mede gezien participatie volgens considerans 14 van de KRW niet plaatsvindt, adviseren wij u dan ook om in het belang van het milieu en de zoetwatervoorziening af te zien van verdere uitvoering en over te gaan tot afsluiting van het experiment.

Met vriendelijke groet,

W.J. Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens

c.c.:
A. Nijhof, DGW
B. Parmet, DGW
W. van Urk, DGW
J. Schrijnen, DZL